Paperinen kir­jan­pi­to pienille yri­tyk­sil­le tai yk­si­ny­rit­tä­jäl­le

Meidän nykyisten asiakkaiden toimialoja ovat esimerkiksi kauneus, kampaaja, rakennus, saneeraus, mainos, LVI, sähkö, sosiaali- ja hoitopalvelu, liikkeet, autokorjaamot jne. Liikevaihto 30.000–80.000 euroa/vuodessa.

Hinta

Kirjanpito esim. 50-170 euroa/kk.  Lisäksi tilinpäätös ja/tai veroilmoitus 105-380 euroa/vuodessa.

Palvelun hintoihin lisätään alv. 24 %

Paperisessa kir­jan­pi­dossa ­pal­ve­lum­me sisältävät

 • juokseva kir­jan­pi­to ja ar­kis­toin­ti
 • kuu­kausi­ra­por­tit säh­kö­pos­tiin (tu­los­las­kel­ma, tase, pää- ja päi­vä­kir­ja, avoimet myyn­ti­las­kut sekä

Alv-/palk­kail­moi­tus

 • lähetämme alv-il­moi­tuk­sen Ve­ro­hal­lin­toon
 • lähetämme palk­ka­tie­toil­moi­tuk­sen Tu­lo­re­kis­te­riin
 • seuraamme en­nak­ko­ve­ro­ja ajan tasalla oloa
 • opastamme asiakasta ja seuraamme toimintaa
 • pikainen puhelin ja säh­kö­pos­ti­pal­ve­lu mieltä as­kar­rut­ta­vis­sa asioissa
 • teemme laa­du­kas­ta työtä


Asiakkaan osuus paperisessa kir­jan­pi­dos­sa

Toimitat ti­li­toi­mis­toon postilla tai tuot toi­mis­toom­me seuraavat tositteet:

 • me­no­to­sit­teet ti­liot­teen mukaan jär­jes­tet­ty­nä
 • kuitit ko­pioi­tu­na yksi per A4, johon nidot al­ku­pe­räi­sen kuitin
 • myyn­ti­las­kut pa­pe­ri­se­na tai pdf tie­dos­to­na nu­me­ro­jär­jes­tyk­ses­sä, kuu­kau­des­sa las­ku­te­tut

Asiakkaan muut tehtävät:

 • maksat laskut net­ti­pan­kis­sa
 • maksat oma-aloit­tei­set verot net­ti­pan­ki­sa (alv, en­nak­ko­ve­rot, palk­ka­mak­sut)
 • maksat palkat net­ti­pan­kis­sa
 • seuraat myyn­ti­las­ku­jen suo­ri­tuk­sia eli res­kont­raa
 • hoidat mah­dol­li­sen perinnän
 • myyn­ti­las­ku­jen luonti ja lähetys asiak­kaal­le postitse, säh­kö­pos­til­la tai verk­ko­las­ku­na. Myyn­ti­las­ku­jen tekoon suo­sit­te­lem­me las­ku­tus­oh­jel­maa, tutustuu vaih­toeh­toi­hin tästä

Las­ku­tus­oh­jel­man las­ku­tus­ta varten. Suo­sit­te­lem­me las­ku­tus­oh­jel­maa, mutta toki myös Excel käy.

Lue enemmän Verk­ko­las­kut.fi, pie­ny­ri­tyk­sel­le

Pank­ki­pal­ve­lut: tiliote paperinen

Ar­kis­toin­ti - Mappi